ضيافت‌خانه‌ی ملکوت
جمعه ۱ اردیبهشت ۸۵ :: April 21, 2006 

فراخوانِ تازه

برای تکميل و ادامه‌ی مقالات اين صفحه که شايد روزی به زودی به دست چاپ سپرده شود، يک بار ديگر بابِ فراخوان مقالات درباره‌ی دکتر سروش را باز می‌کنيم. از تمامی صاحب‌نظران و منتقدانی که درباره‌ی دکتر سروش و آرای او سخنی جدی برای گفتن دارند، صميمانه دعوت می‌شود که مقالات خود را تا قبل از ۱۶ دسامبر سال ۲۰۰۶ به آدرس ای‌میلی که در قسمت تماس (در بالای همين صفحه آمده است) ارسال کنند. اين مقالات ابتدائاً در همين صفحه به صورت آنلاين منتشر خواهد شد و در فرصت مقتضی، اگر بخت يار باشد، مجموعه يا برگزيده‌ی مقالات به صورت مستقل روی کاغذ منتشر می‌شود.

تمام حقوق اين صفحه برای نويسنده محفوظ است